Pogoji poslovanja I Grande Dogodek

POGOJI POSLOVANJA

 1. Uvodne določbe
  1. Predmetni splošni pogodbeni pogoji za najem opreme in prireditvenega prostora (v nadaljevanju: splošni pogoji) družbe Grande, d. o. o., Ljubljanska cesta 4h, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: družba) so sestavni del ponudb in pogodb o najemu opreme in prireditvenega prostora, sklenjenih med družbo in najemnikom opreme, ki je pravna oseba (gospodarska družba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost), ne glede na njeno obliko, pri čemer se med pravne osebe po teh pogojih štejejo tudi samostojni podjetniki posamezniki, javni in zasebni zavodi ter vse ostale entitete – kot najemnik opreme in prireditvenega prostora se šteje tudi fizična oseba (v nadaljevanju: stranka).
  1. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med družbo in stranko, ter se nanašajo na vsako naročilo stranke, povezano z najemom opreme in prireditvenega prostora (ponudba, predračun, naročilo, pogodba …). Z vstopom v pravno poslovno razmerje z družbo (za vstop v pravno poslovno razmerje se štejejo sprejem ponudbe, izdaja in/ali potrditev naročila, sprejem in/ali potrditev predračuna, sklenitev pogodbe – v nadaljevanju: pogodba) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in družbo uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ali drugi splošni pogoji družbe. 
  1. Predmetni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.grande-dogodek.si, prav tako se v fizični obliki hranijo na sedežu družbe. Stranka je na splošne pogoje opozorjena z besedilom same pogodbe. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.
  1. Vsebine, ki so dostopne stranki te spletne strani (www.grande-dogodek.si), so varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, 21/1995 in spr.) in drugimi veljavnimi predpisi. Imetnik avtorskih in morebitnih drugih pravic na navedenih avtorskih delih je družba. Brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe ni dovoljeno nikakršno reproduciranje, distribuiranje, prenašanje, predvajanje, prikazovanje ali drugačna javna priobčitev avtorskih del na tej spletni strani.
 2. Podatki o družbi

GRANDE, gostinstvo, trgovina in storitve d. o. o.
Ljubljanska cesta 4h, 1241 Kamnik
Matična številka: 8913226000
Davčna številka: 78823269
Zakoniti zastopnik: Grega Marinšek, direktor
DDV zavezanec: NE
IBAN: SI56 0310 3100 1029 089
SWIFT: SI56 0310 3100 1029 089
Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani , številka upisa: Srg2021/26753.

 • Splošno
  • Predmet pogodbe je najem catering opreme, katerih seznam je objavljen na spletni strani www.grande-dogodek.si in najem lokacije za izvajanje prireditve oz. dogodkov objavljen na navedeni spletni strani po predhodno objavljenem ceniku.
 • Naročila

  Na spletni strani Grande dogodek  je naročanje možno 24 ur na dan, 7 dni v tednu, vse dni v letu. Ko družba prejme strankino naročilo, stranka prejme obvestilo o prejetju naročila. Po prejetju plačila družba pripravi blago za dostavo/osebni prevzem. Kupoprodajna pogodba med družbo in stranko je sklenjena v trenutku, ko družba pošlje potrditev naročila.
 • Cene in plačilni pogoji
  • Stranka in družba se dogovorita za ceno skladno s cenikom družbe oziroma po posebnem dogovoru, ki je naveden v pogodbi.
  • Vse cene na spletni strani Grande dogodek so cene najema opreme (in prireditvenega prostora) in v določenih primerih vsebujejo stroške dostave. Cena, izpisana ob koncu posameznega naročila, je sestavljena iz stroška najema opreme, stroškov dostave/pošiljanja in morebitnih stroškov plačila.
  • Družba si pridržuje pravico do spreminjanja cen brez predhodnega obvestila. Veljavna je tista cena, ki je objavljena v trenutku oddaje naročila. Cene so enake ne glede na vrsto plačila.
  • Zaradi narave poslovanja si družba prizadeva ažurno spreminjati podatke o najemu opreme in prostora. Kljub prizadevanju za objavo ažurnih in točnih podatkov na spletni strani Grande dogodek se lahko zgodi, da je podatek v opisu napačen. V tem primeru ali če se podatek spremeni med samo obdelavo naročila, bo družba stranki omogočila dostop do nakupa oziroma mu ponudila najboljšo možno rešitev.
  • Družba je strankam, ki zamujajo s plačilom, upravičena zaračunati zakonske zamudne obresti in tudi stroške izterjave skladno z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih. Ti stroški niso vključeni v izvršilne stroške morebitnih sodnih postopkov.
  • Enak plačilni pogoj velja za vsa podjetja s slabo plačilno disciplino, blokiranim računom ali neplačanimi preteklimi obveznostmi.
  • Način plačila:
   Spletna stran Grande dogodek omogoča naslednje brezstično plačevanje:
   • Plačilo po predračunu (TRR) z nakazilom na račun podjetja Grande d.o.o – namenjeno je predvsem pravnim osebam. Stranka prejme predračun na navedeni elektronski naslov. Stranka mora plačilne obveznosti poravnati z nakazilom na naš transakcijski račun, najpozneje 48 ur pred dostavo. Vse do prejema potrdila plačila bo naročilo zadržano. Po prejemu plačila po ponudbi/predračunu gre naročilo naprej v proces obdelave in nato v odpremo. Pri tem načinu plačila se lahko proces dostave podaljša, za kar Grande d.o.o. ne odgovarja.
   • Plačilo s plačilno kartico (MasterCard, American Express, Visa) prek spletnega plačilnega vmesnika (preusmeritev na varno plačilo) – namenjeno je predvsem fizičnim osebam.
   • Plačilo prek sistema varnega plačevanja PayPal – namenjeno je predvsem fizičnim osebam.

    Dostava in osebni prevzem sta možna le na podlagi prejetega plačila.   Priporočamo uporabo plačilnih kartic ali plačilo prek PayPala, saj bo tako obdelava vašega naročila veliko hitrejša.
  • Izdaja računa:
   Grande d.o.o. po dostavi stranki pošlje račun, in sicer v formatu PDF na elektronski naslov stranke. Če stranka osebno prevzame najeto opremo na prevzemnem mestu, zanje ob prevzemu prejme natisnjen račun.

   Stranka je dolžna preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Pozneje podanih ugovorov zoper pravilnost izdanih računov ne upoštevamo.
 • Prevzem naročenega blaga
  • Osebni prevzem
   Stranka lahko najeto opremo prevzame na lokaciji Športnega parka Radomlje po predhodnem dogovoru ali na drugi lokaciji, v primeru predhodnega dogovora.

 • Zavrnitev naročila
  Družba si pridružuje pravico, da zavrne naročilo, ki ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga, ne more izvesti.
 • Varnost spletne strani
  Družba zagotavlja ustrezna tehnološka sredstva in varnostno-zaščitne sisteme, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo ali zlorabo podatkov.

Varovanje podatkov
Družba se zavezuje k trajnemu varovanju osebnih podatkov v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Vsi podatki, pridobljeni prek spletne strani Grande dogodek, bodo uporabljeni za potrebe izvedbe naročila in dostave ter pošiljanje ponudb, informativnih gradiv, računov in druge dokumentacije. Uporabnikovi podatki ne bodo posredovani tretji osebi.

Podatke stranke potrebujemo za nemoten proces izvedbe naročila in morebitnih obvestilih o naročilu.
Za izvedbo najema potrebujemo naslednje podatke:

 • ime
 • priimek
 • telefon
 • elektronski naslov
 • naslov
 • kraj
 • poštna številka

Sistem spletne strani lahko samodejno zbira še nekatere druge podatke o strojni in programski opremi strankinega računalnika, npr. naslov IP, vrsto brskalnika, imena domen, čas dostopanja in naslove spletnih strani, ki jih je stranka obiskala na spletni strani Grande dogodek. Družba te informacije uporablja izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne strani Grande dogodek in za njeno optimizacijo. Stranka se z uporabo spletne strani Grande dogodek s tem strinja.

 • Pravice in dolžnosti pogodbenih strank
  • Stranka je dolžna vrniti vso najeto opremo v celoti in nepoškodovano nazaj, kot jo je dobila v najem (predhodno se napiše zapisnik s podpisom obeh pogodbenih strank) . Stranka je dolžna poravnati vse pogodbeno določene plačilne obveznosti. Stranka je dolžna najeti prireditveni prostor zapustiti v takem stanju, kot ga je dobila v najem (predhodno se napiše zapisnik s podpisom obeh pogodbenih strank).
  • Stranka je odgovorna za skrbno in varno ravnanje z najeto opremo in najetim prireditvenim prostorom.
  • Stranka je dolžna družbo obveščati o kakršnih koli težavah ali napakah, ki nastanejo v zvezi s poslovanjem.
 • Trajanje pogodbe
  • Pogodba je sklenjena za določen čas, dogovorjen v pogodbi. Pogodba se lahko podaljša izključno pisno, s sklenitvijo aneksa, potrdilom nove ponudbe ipd. Pogodba se v nobenem primeru ne podaljša avtomatično. V primeru nevračila opreme ob dogovorjenem času pride stranka v zamudo.
  • Ob prenehanju ali razvezi pogodbe, ne glede na razlog, takoj prenehajo veljati pravice stranke do uporabe najete opreme. Stranka mora nemudoma omogočiti prevzem opreme oziroma ga vrniti sama, če je bilo tako že predhodno dogovorjeno, pri čemer veljajo vsa določila teh pogojev glede vračila opreme.
 • Odškodninska odgovornost
  • V primeru izgube, odtujitve, okvare, uničenja in/ali hujšega poškodovanja predmeta pogodbe je stranka dolžna povrniti družbi celotno vrednost predmeta pogodbe, in sicer po nabavni oziroma prodajni ceni te opreme. Stranka ne odgovarja za okvaro najete opreme, do katere je prišlo ob njeni redni uporabi. Za ugotavljanje okvar ali poškodb skladno s tem členom ima izključno pristojnost družba, ob prisotnosti stranke (ob prevzemu stvari). Vendar pa stranka skladno z določili Obligacijskega zakonika odgovarja tudi za škodo, ki bi se na opremi pokazale po vrnitvi opreme, tj. skrite napake.
  • V nobenem primeru družba ne odgovarja za škodo zaradi razlogov na strani stranke, zaradi nepravilne uporabe, naključnih poškodb ipd.
 • Končne določbe
  • Ti splošni pogoji veljajo od 20. 9. 2021 dalje do preklica ali spremembe.
  • Družba si pridružuje pravico do sprememb splošnih pogojev poslovanja kadar koli oz. brez predhodnega obvestila. Vsaka sprememba splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletni strani www.grande-dogodek.si in stranki dostopna na enak način, kot ti splošni pogoji. Za stranko v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bila seznanjena v trenutku sklenitve pogodbe. V primeru spremembe splošnih pogojev med trajanjem pogodbenega razmerja med družbo in stranko spremembe oziroma novi splošni pogoji veljajo v primeru, da stranka z njimi soglaša. V primeru sklenitve nove pogodbe z isto stranko je družba ni dolžna posebej obveščati o veljavnosti novih ali spremenjenih pogojev.
  • Družba in stranka se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi teh splošnih pogojev oziroma samega poslovnega razmerja med stranko in družbo, reševati sporazumno. Stranka lahko pritožbo odda na elektronski naslov info@grande-dogodek.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če to ne bo mogoče, za vse spore, nastale iz razmerja med družbo in stranko, velja izključna uporaba prava Republike Slovenije, za pristojno pa družba in stranka določata stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
  • Stranka s sprejemom ponudbe/predračuna oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja. 

Grande, d. o. o.

Kamnik, 20. 9. 2021